A Asociación de Amigos do Museo de Belas Artes da Coruña convoca unha bolsa de formación no Departamento Didáctico do Museo de Belas Artes da Coruña, o que inclúe a realización de visitas guiadas a centros escolares e asociacións, a participación na elaboración dos materiais didácticos e os modelos de visitas axeitadas aos diferentes niveis educativos, así como a colaboración no desenvolvemento de obradoiros e outras actividades didácticas organizadas polo mesmo.

A actividade, que deberá levarse a cabo nas dependencias do museo, contará co asesoramento dos titores nomeados pola Asociación de Amigos, unha vez elixidos entre o persoal técnico do centro

 A bolsa poderase renovar ata un máximo de un ano.

A concesión da bolsa no suporá ningún tipo de relación xurídico-laboral ou profesional entre a Asociación de Amigos do Museo, o Museo de Belas Artes ou a Administración á que este pertence e o/a beneficiario/a da mesma, nin outorgará a este/a ningún dereito laboral ou profesional máis aló do alcance da bolsa.

Información:

Amigos do Museo de Belas Artes.  C/ Zalaeta, 2 15002 A CORUÑA.  Tel.: 881881700 / Fax: 881881702.  amigosmbac@gmail.com

Requisitos:

– Ter obtida a licenciatura en Historia, Historia da Arte, Belas Artes, Museoloxía ou Humanidades, despois de 2016 (incluído). A estes efectos entenderase como data de obtención da licenciatura correspondente, a que conste no título académico ou resgardo acreditativo.

– Estar a disposición para o disfrute da bolsa en exclusividade, e non percibir outra bolsa ou contrato remunerado durante o período de duración da mesma.

Valorarase:

– Expediente académico

– Cursos de xestión de patrimonio, museoloxía e acción cultural de museos, organizados exclusivamente por organismos públicos, universidades ou asociacións profesionais de museos

– Presentación de comunicacións e/ou relatoiros en congresos e cursos de museoloxía

– Publicacións relacionadas con museoloxía, Patrimonio e Historia da Arte

– Ter disfrutado doutras bolsas ou ter desenvolta algunha actividade no ámbito da educación e a acción cultural en museos

– Capacidade de relación, iniciativa e traballo en equipo.

Duración: 9 meses incluídos no intervalo de tempo transcurso entre outubro de 2020 e xuño de 2021, e cunha dedicación de 20 horas semanais, distribuídas de martes a venres, en horario de mañá ou tarde, segundo o criterio establecido polos titores

Dotación económica: O importe será de 5.760,00 brutos

Documentación: Os interesados deberán presentar na sede da Asociación de Amigos (MUSEO DE BELAS ARTES C/ Zalaeta s/n 15002 A CORUÑA) ata o 25 de setembro de 2020  (incluido) a seguinte documentación:

– Curriculum actualizado e fotocopia dos méritos alegados

– Fotocopia do DNI

– Declaración expresa de non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda, calquera que fose esta, ou, no caso de o ter, un compromiso expreso de renunciar a el con anterioridade ao momento no que se outorguen as bolsas

Selección: A selección levarase a cabo mediante comisión de avaliación integrada por persoal do Museo de Belas Artes e membros da Xunta Directiva da Asociación de Amigos. O resultado da mesma estará a disposición dos aspirantes na sede da asociación a partir do 2 de outubro de 2020

 Obrigas do bolseiro:

– Manifestar por escrito a aceptación da bolsa no prazo de 5 días naturáis a partir de data de concesión da mesma

– Compromiso de confidencialidade con respecto á información que sexa posta á disposición do bolseiro, ben sexa a través de documentos, informes ou similares, ben proveña do tratado en reunións de grupos de traballo

– Comunicar todas as alteracións que poidan xurdir co plan previsto

– Presentación dunha memoria ao remate da bolsa sobre o desenvolvemento do traballo

Rematado o período da bolsa, a relación entre a Asociación de Amigos do Museo, o Museo de Belas Artes ou a Administración que o xestiona (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia) e o/a beneficiario/a da mesma quedará extinguida sen que se devengue un dereito laboral a favor deste/a. A relación entre as partes durante a beca é, en todo caso, non profesional e non laboral.

O incumprimento de calquera das cuestións reflectidas nas presentes bases significaría a perda ao dereito de participación nesta convocatoria ou, no seu caso, a anulación da adxudicación da bolsa. Neste caso, de terse aboado algunha cantidade ao bolseiro, a entidade poderá demandar o reintegro dos importes cobrados.

A participación nesta convocatoria implica a plena aceptación da totalidade das presentes bases